วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม พร้อมด้วยบริการประทับใจ หมั่นพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”

พันธกิจ

คำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีพันธกิจดังนี้

ต่อลูกค้า

พัฒนาสินค้า เน้นงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ต่อพนักงาน

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ

ต่อคู่ค้า

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

ต่อสังคมชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน