ความเป็นมาของบริษัท
comingsoon...

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม พร้อมด้วยบริการประทับใจ หมั่นพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”

นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy )
“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง ใส่ใจทุกรายละเอียด”

ความหมาย
“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์" หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
“ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง หมายถึง ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนด้านบริการจากลูกค้า
“ใส่ใจทุกรายละเอียด” หมายถึง การสร้างนิสัยใส่ใจทุกรายละเอียดของงานที่ทำมีความสำคัญอย่างยิ่ง การจะสร้างผลงานให้เป็นเลิศได้นั้นต้องทำด้วยหัวใจ เอาหัวใจเข้าไปใส่ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

 

 

พันธกิจ ( Mission )
คำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีพันธกิจดังนี้
1. ต่อลูกค้า : พัฒนาสินค้า เน้นงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ต่อพนักงาน : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
3. ต่อคู่ค้า : ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
4. ต่อสังคมชุมชน : มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน

 
 
 

 

 แบรนด์ 

สินค้ายอดนิยม


จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้นพีวีซี INFINITE รุ่น IA-2

อ่านเพิ่ม

เส้นแบ่งแนวพีวีซี INFINITE รุ่น IT2

อ่านเพิ่ม

เส้นแบ่งแนวพีวีซี INFINITE รุ่น IT1

อ่านเพิ่ม

จมูกบันไดสแตนเลส INFINITE รุ่น SS-40

อ่านเพิ่ม

โบว์ชัวร์

สินค้าของเรา

ร่องอลูมิเนียม INFINITE

ร่องพีวีซี INFINITE

บัวฝ้าอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-4 (CEILING PANELS TRUNKING)

บัวฝ้าอลูมิเนียม INFINITE รุ่น AS-5

บัวมอบฝ้าพีวีซี INFINITE รุ่น P-4

บัวมอบฝ้าพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-2.1

บัวมอบฝ้าพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-2.2

บัวมอบฝ้าพีวีซี INFINITE รุ่น มาดาม W-3

บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-1

บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-2

บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-3

บัวเชิงผนังพีวีซี INFINITE รุ่น P-5

แคตตาล็อค ดาว์โหลด

โครงสร้างบริษัท

ข่าวล่าสุด