ค่านิยมองค์กร

“M-STEP”


M - Modern Style


มีความทันสมัยและมีรูปแบบที่แตกต่างอย่างน่าจดจำ

มีทัศนคติเชิงบวก ที่จะเปิดรับความทันสมัยในยุคปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอย่างเต็มใจ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการ รวมถึงบุคลากรให้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง กระทั่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จนเป็นที่จดจำและนึกถึงองค์กรของเรา ก่อนผู้อื่นเสมอ

S - Satisfaction and Service Matters

การสร้างความพึงพอใจและบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า

ส่งมอบบริการด้วยความเอาใจใส่ ดูแลลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ให้ความสำคัญกับความต้องการ ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง บุคลากรต้องมีความพร้อม ในการให้บริการอยู่เสมอ ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี มีความเป็นกันเองต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดี คงความสามารถของพนักงาน ให้อยู่ในระดับมืออาชีพ ได้อย่างต่อเนื่อง

T - Transparency and Teamwork

โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจสอบ ได้ทุกกระบวนการ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ของคนในองค์กร ปรับปรุงการทำงานของทุกหน่วยงาน ให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่คาดหวังไว้


Ethics and Integrity


ความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในอาชีพ

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและหน้าที่การงาน ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบการกระทำการทุจริต ทุกรูปแบบในองค์กร ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ และประพฤติตนตามกฎระเบียบ ของบริษัทฯโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ ตลอดเวลา


Product Innovation


คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

สร้างนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ได้รับการปรับปรุงหรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบความคิดเดิม กล้าคิดริเริ่มสิ่งต่างๆจากมุมมอง ที่สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก มีมาตรฐาน มีความทันสมัย จนทำให้สามารถเป็นที่ต้องการ และสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้า