นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง
ใส่ใจทุกรายละเอียด”

ความหมาย


“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์"
หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

“ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง”
หมายถึง ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดปัจจัยที่ส่งผล ให้เกิดข้อร้องเรียนด้านบริการจากลูกค้า

“ใส่ใจทุกรายละเอียด”
หมายถึง การสร้างนิสัยใส่ใจทุกรายละเอียด ของงานที่ทำมีความสำคัญอย่างยิ่ง การจะ สร้างผลงานให้เป็นเลิศได้นั้นต้องทำด้วยหัวใจ เอาหัวใจเข้าไปใส่ในงานที่ตนเอง ได้รับมอบหมาย