ความเป็นมาของบริษัท

Cominอg Soon .....

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มุ่งเน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม พร้อมด้วยบริการประทับใจ หมั่นพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง ใส่ใจทุกรายละเอียด”
ความหมาย
“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์" หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
“ส่งมอบสินค้าอย่างเที่ยงตรง” หมายถึง ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนด้านบริการจากลูกค้า
“ใส่ใจทุกรายละเอียด” หมายถึง การสร้างนิสัยใส่ใจทุกรายละเอียดของงานที่ทำมีความสำคัญอย่างยิ่ง การจะสร้างผลงานให้เป็นเลิศได้นั้นต้องทำด้วยหัวใจ เอาหัวใจเข้าไปใส่ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

พันธกิจ (Mission)

คำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีพันธกิจดังนี้

1. ต่อลูกค้า : พัฒนาสินค้า เน้นบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 
2. ต่อพนักงาน : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัว เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
3. ต่อคู่ค้า : ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเติบโตควบคู่ กันไปในระยะยาว
4. ต่อสังคมชุมชน : มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน

 .